Sol·licitud de documentació clínica

Per sol·licitar informació o còpia de documentació de la història clínica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron la persona sol·licitant haurà d'anar correctament acreditada tenint en compte els supòsits següents :

Quan la documentació pertany a qui la sol·licita: DNI de la persona sol·licitant. En el cas de pacients estrangers, certificat de residència, passaport o un altre document oficial que acrediti la persona.

Quan la documentació no pertany a qui la sol·licita: DNI de la persona sol·licitant i DNI del titular amb autorització expressa signada per gestionar la sol·licitud.

Quan la documentació pertany a un o una  menor: DNI de la persona sol·licitant i llibre de família on consti qui la sol·licita; en el seu defecte, un document que acrediti la tutela del o de la menor.

Quan la documentació pertany a una persona difunta: per al cas de pacients difunts s'haurà de presentar el certificat de defunció. En tot cas, la persona sol·licitant s'haurà d'adreçar al Servei de Medicina Legal, on se sol·licitarà l'acreditació que es consideri pertinent.

   

Vies de sol·licitud

Personalment. Adreceu-vos a la Unitat de Lliurament de Documentació, planta baixa de l'Àrea General o a la Unitat d'Atenció al Ciutadà de l'Area de Traumatologia i Rehabilitació, planta baixa.

Per correu postal.

            Hospital Universitari Vall d'Hebron

           Servei d'Arxiu i Documentació

            Pg. de la Vall d'Hebron, 119-129

            08035 Barcelona

Per fax: 93 489 31 29

Per correu electrònic: arxiu@vhebron.net

Lliurament de la documentació

Podeu recollir personalment la documentació a la Unitat de Lliurament de Documentació de l'Arxiu o bé us l'enviarem per correu certificat.