Comitè d'Ètica Assistencial

A partir de la iniciativa d'alguns professionals del nostre Centre, recolzada per la Direcció Gerència d'aquell moment, l'any 1999 es va crear la Comissió Promotora del Comitè d'Ètica Assistencial (CEA), constituïda per persones de les diferents àrees de l'Hospital amb interès per la bioètica. Després d'un període de formació i selecció, l'octubre de 2001 va ser acreditada com a Comitè d'Ètica Assistencial per la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Salut.

La seva composició i funcions vénen determinades per l'Ordre de 14 de desembre de 1993 d'acreditació dels comitès d'ètica assistencial.

És un comitè consultiu i multidisciplinari, que neix amb la vocació d'ajudar els professionals i usuaris quan es trobin amb dilemes ètics originats en la pràctica assistencial.

Funcions

Tal com estableix l'Ordre d'acreditació, les funcions del CEA són:

 Assessorar èticament en decisions puntuals, clíniques i sanitàries.

 Formular orientacions i protocols comuns d'actuació en situacions clíniques i sanitàries habituals que plantegin problemes ètics.

 Organitzar programes, cursos i qualsevulla altres activitats formatives en l'àmbit de la bioètica.

També té l'obligació d'emetre un informe en què garanteixi que s'ha procedit de manera correcta en el procés del consentiment informat en casos de trasplantament de donant viu, tal com consta en el Reial decret 2070/1999 de 30 de desembre que tracta de les activitats d'obtenció i utilització clínica d'òrgans humans.

Cal saber que les recomanacions que emet el comitè, després de la deliberació dels casos que s'hi presenten, no són vinculants, encara que l'experiència d'11 anys de treball ha demostrat que són de gran ajuda per a les persones que hi han consultat.

Composició

En l'ordre d'acreditació consta quina ha de ser la composició dels comitès d'ètica assistencial (CEA) i quins perfils han de tenir alguns dels seus membres. També indica la periodicitat en què cal fer-ne una renovació parcial. El nostre Comitè ho ha fet en dues ocasions, en els anys 2006 i 2012, en forma de convocatòria oberta a tots els professionals de l'Hospital.

Qui pot consultar el CEA?

Com s'explica en les normes de funcionament del nostre Comitè, poden consultar els professionals que estiguin vinculats laboralment amb l'HUVH, els usuaris i familiars de pacients atesos a l'Hospital i els seus òrgans directius.

Com fer una consulta al CEA?

Si sou professionals de l'Hospital, podeu posar-vos en contacte amb qualsevol dels membres del Comitè.

Si sou un pacient o familiar podeu adreçar-vos a les Unitats d'Atenció al Ciutadà i Treball Social i us facilitaran el contacte amb alguna de les persones que pertanyen al CEA.

 

Contacteu amb nosaltres:

Correu: cea@vhebron.net