Asset Publisher

Return to Full Page
« Back

Investigadors del VHIR descobreixen una proteïna de gran valor en càncer colorectal

16 de gener de 2013

Aquesta proteïna ve a completar l'arsenal existent i ha estat patentada, alhora, com a possible marcador de creixement del tumor i com a diana terapèutica.

 

Un equip del CIBBIM-Nanomedicine  (Molecular Biology and Biochemistry Research Center for Nanomedicine) del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) ha trobat que una proteïna anomenada condensina, amb un paper fonamental en la divisió cel·lular, té una elevada activitat en el càncer colorectal, ajudant a què la cèl·lula tumoral pugui dividir-se ràpidament. La inhibició d'aquesta proteïna duu a la mort de les cèl·lules tumorals, per tant l'aplicació d'aquesta recerca es centra en les seves propietats com a possible marcador de creixement del tumor i alhora com a diana terapèutica en càncer colorectal. 

Aquesta proteïna ja té una patent transferida per a les seves propietats com a marcador de proliferació cel·lular tumoral i com a diana terapèutica.

L'estudi, publicat a la revista Journal of Biology and Chemistry,  ha descrit que aquesta proteïna està directament regulada per la via Wnt, principal via molecular implicada en càncer colorectal. Els resultats de l'estudi també expliquen com aquesta via Wnt augmenta l'expressió de les condensines, proteïnes amb un paper important en la condensació cromosòmica, com indica el seu nom, i imprescindibles per a la ràpida divisió de la cèl·lula tumoral. "El paper d'aquestes proteïnes també s'ha comprovat de manera inversa en models animals, és a dir, s'han bloquejat aquestes condensines i s'ha vist que  la seva inhibició conduïa a una mort cel·lular tumoral ràpida", explica el Dr. Simó Schwartz Jr, director del CIBBIM-Nanomedicine.

 

Quan la cèl·lula es divideix, és necessari ordenar la informació genètica

Un tumor es caracteritza per la seva divisió incontrolada. Per a poder realitzar la divisió cel·lular, les cèl·lules organitzen la seva informació genètica en paquets (condensació cromosòmica), per evitar pèrdues i destrucció del material genètic, de manera comparable als paquets i embalatges que es fan en cas d'una mudança. S'ha descobert que les condensines són unes proteïnes implicades en aquesta condensació cromosòmica i serveixen per poder fer això de manera ràpida i àgil. Seguint amb el símil, es podrien comparar les condensines a quelcom similar als professionals de l'empaquetament de les empreses de mudances.

 

El tumor estableix relacions moleculars complexes per assegurar la seva supervivència

Aquest estudi del CIBBIM-Nanomedicine, en la seva part més tècnica, ha identificat de manera precisa de quina manera les cèl·lules tumorals utilitzen en benefici propi aquestes condensines i com la producció d'aquesta proteïna està regulada per la via molecular Wnt, implicada en el tumor colorectal. Aquesta via Wnt, interactuant amb una altra via oncogènica –β-catenina- i per mitjà del factor de transcripció gènica TCF4 promou la sobreexpressió de les condensines i d'aquesta manera el tumor s'assegura la seva velocitat de divisió cel·lular, pels seus propis requeriments.