Pràctiques per a estudiants

 

Practiques clíniques per a estudiants universitaris

 

L'hospital té conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona des de 1971 i tenim al nostre recinte una de les unitats docents de la Facultat de Medicina on s'imparteixen els cursos clínics dels graus de medicina, d'infermeria i de biomedicina. També tenen lloc a l'Hospital programes de postgrau.

Mantenim, a més, acords amb altres universitats o centres docents externs per a la realització de pràctiques en diverses titulacions tant de grau com de postgrau (Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Ramón Llull, Universitat de Vic, Universitat de les Illes Balears, Universitat de Navarra). Cada any tenen experiències clíniques al nostre entorn més de 800  estudiants.

 

Titulacions UAB

Pràctiques d'estudiants de facultats i escoles universitàries externes

Medicina

Infermeria

Biomedicina

Medicina                          Dietètica i nutrició

Infermeria                         Fisioteràpia

Farmàcia                          Teràpia ocupacional

Biociències                       Treball social

Postgraus i mestratges

Postgraus i mestratges

 

 

Estudiants de grau

L'hospital pot acceptar en pràctiques curtes estudiants d'altres universitats o d'altres titulacions, sempre que disposem de capacitat docents suficient. En tots els casos ha de existir un conveni signat entre la universitat de la qual procedeixen els i les estudiants i l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, que doni cobertura legal a les pràctiques.

Els tràmits no els pot realitzar l'estudiant a títol individual, sino que ho ha de fer el responsable de pràctiques de la facultat/universitat amb la Direcció de Docència.

Actualment no acceptem més estudiants de medicina per raons de capacitat docent.

 

Estudiants de doctorat, màster i diplomatures

Són estudiants matriculats als departaments universitaris per realitzar una activitat docent que poden necessitar, per completar els seus programes acadèmics, fer estades en àrees assistencials. Aquestes estades són exclusivament formatives i no inclouen responsabilitats assistencials.

Las activitats en qué intervenen han de ser planificades, dirigides, supervisades i graduades pels professionals de l'Hospital amb què s'estan fent pràctiques, i han de comptar amb el consentiment dels pacients per ser presents o participar en el seu diagnòstic o tractament mitjançant l'entrevista clínica, l'exploració o la realització de procediments de qualsevol tipus.

Els tràmits, els ha de fer el o la responsable del màster o diplomatura, amb la Direcció de Docència amb l'antelació suficient per pactar les condicions i signar el conveni o acord corresponent.

No s'accepten sol·licituds dels estudiants a títol personal i no s'emeten autoritzacions dels serveis assistencials.

 

 

Practiques clíniques per a estudiants d'escoles professionals

 

 

L'Hospital acull alumnes de pràctiques dels cicles formatius de la branca sanitària de més de 15 centres docents.

Els alumnes desenvolupen les habilitats pròpies de les diferents titulacions i les actituds necessàries per dur a terme correctament la seva tasca. La formació pràctica al nostre centre s'orienta a la capacitació per a l'acció, i permet implementar els aprenentatges teòrics del món acadèmic i a la pràctica assistencial.

 

 

Grau mitjà

Grau superior

Cures auxiliars d'infermeria

Farmàcia i Parafarmàcia

Anatomia patològica i citologia

Dietètica

Imatge per al diagnòstic

Laboratori de diagnòstic clínic

Radioteràpia

Salut ambiental

Documentació sanitària