Qui s'hi pot tractar?

Les persones assegurades

El dret a la protecció de la salut és un dret bàsic, un dret que s'estén a tota la ciutadania i que s'estableix amb nivells de cobertura específics, d'acord amb determinades circumstàncies personals o amb el seu assegurament i que CatSalut (ens públic responsable de garantir la prestació dels serveis sanitaris de cobertura pública, per a tota la ciutadania de Catalunya) acredita mitjançant el lliurament d'una targeta sanitària individual (TSI).

L'Hospital Universitari Vall d'Hebron forma part de la XarxaHospitalària d'Utilització Pública(XHUP), i és un dels hospitals de l'empresa pública Institut Català de la Salut. Com a tal, la seva activitat està adreçada preferentment a l'atenció sanitària dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya amb cobertura pública del CatSalut (TSI), als ciutadans d'altres comunitats autònomes d'Espanya amb cobertura del Sistema Nacional de Salut i els estrangers amb cobertura per la targeta sanitària europea (TSE) o convenis internacionals de l'Estat espanyol.

L'Hospital Universitari Vall d'Hebron no presta assistència sanitària privada, però d'acord amb la Llei 11/2011 de 29 de setembre, ha de reclamar en els supòsits previstos legalment, el rescabalament de les despeses sanitàries, sempre que hi hagi un tercer obligat al pagament.

Situacions que es poden donar al nostre Hospital

Assistència sanitària d'urgència

L'HUVH presta assistència d'urgència a totala ciutadania, amb o sense acreditació documental d'assegurament en el moment de l'atenció. Posteriorment, els serveis administratius de l'Hospital sol·liciten a la persona assegurada l'acreditació del seu dret a assistència i/o les circumstàncies que han donat lloc a l'assistència. Els documents d'acreditació són:

Assegurats pel CatSalut amb la targeta sanitària individual (TIS)

  La TIS ofereix diferents nivells de cobertura sanitària pública

Ciutadans espanyols residents (empadronats) en altres comunitats autònomes de l'Estat:

Targeta sanitària de la comunitat autònoma (CA) d'origen i/o número d'afiliació a la Seguretat Social (NASS)

Ciutadans estrangers dintre de la Unió Europea (UE)

La targeta sanitària europea (TSE) o el certificat provisional substitutori (CPS) que dóna cobertura per a assistències d'urgència a la ciutadania de la UE (27 països: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Dinamarca, Espanya, Eslovàquia, Eslovènia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Bulgària i Suècia), de  l'Espai Econòmic Europeu ( Islàndia, Liechtenstein i Noruega ), a més de Suïssa.

Altres ciutadans estrangers de fóra de la UE

Convenis bilaterals amb Espanya amb el formulari de dret corresponent o pagament de l'import dels serveis que s'hagin realitzat, amb les excepcions que marca el RD 16/2012, de 20 d'abril.

Assistència sanitària programada

Per rebre assistència sanitària programada cal acreditar el dret de la persona assegurada amb els documents següents:

Assegurats pel CatSalut amb la targeta sanitària individual (TIS)

   La TIS ofereix  diferents nivells de cobertura sanitària pública

   Per a més informació

Ciutadans espanyols residents (empadronats) en altres comunitats autònomes de l'Estat

   Autorització prèvia atorgada pel Servei de Salut de la CA de residència del pacient, mitjançant el sistema SIFCO.

Ciutadans estrangers dintre de la UE

   Autorització prèvia atorgada per l'entitat responsable del país d'origen en virtut de les directives de la UE i aplicables pels estats membres.

Altres ciutadans estrangers de fóra de la UE

   Convenis bilaterals amb Espanya amb el formulari de dret corresponent.

Atenció sanitària amb motiu d'accidents

Si l'assistència és conseqüència d'un accident de trànsit, de treball, esportiu o qualsevol altre accident cobert per una assegurança obligatòria específica, la persona lesionada o la seva família ha de facilitar les dades que se li demanen, per tal que l'Hospital Universitari Vall d'Hebron es pugui rescabalar de les despeses l'entitat asseguradora o tercer responsable.

Webs d'informació

Per a més informació relativa a cobertura sanitària pública, vegeu els portals del CatSalut i els de la Seguretat Social.

Informació la targeta sanitària europea

Les tarifes per la prestació sanitària a càrrec de tercers són les oficials de l'Institut Català de la Salut, publicades al DOGC del 2 de març de 2012 ( Ordre SLT/42/2012, de 24 de febrer )