Sostenibilitat

Vall d'Hebron sostenible

El compromís i l'expertesa dels i de les  professionals de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron conformen la base on sustentem els valors essencials que caracteritzen les nostres activitats i relacions amb la ciutadania i la integració plena de l'Hospital en la societat.

L'Hospital Universitari Vall d'Hebron, en coherència amb els valors que li són propis, incorpora a la seva estratègia els criteris de sostenibilitat mediambiental, emmarcant la seva política de gestió ambiental en el compromís amb la protecció, la conservació i el respecte pel medi ambient, de manera alineada amb la política ambiental de l'Institut Català de la Salut.

Els principis en què es fonamenta aquesta política de gestió ambiental són els següents:

Complir la legislació ambiental vigent que sigui d'aplicació als nostres serveis assistencials, activitats i instal·lacions, així com altres compromisos en matèria de gestió ambiental subscrits pel Departament de Salut, l'Institut Català de la Salut i la Direcció de l'Hospital.

Promoure l'ús racional dels recursos naturals, matèries primeres, materials sanitaris i energia, aplicant les mesures d'estalvi i de reutilització possibles.

Implantar progressivament procediments de treball que permetin prevenir i reduir l'impacte ambiental derivat de la nostra activitat en el nostre entorn.

Continuar amb la millora de la gestió de residus, establint els mecanismes necessaris per realitzar-ne una segregació adequada i una disminució del seu volum i risc.

Controlar periòdicament els aspectes mediambientals de les nostres instal·lacions, adoptant mesures correctores quan sigui necessari, tant en situació normal de funcionament, com en les situacions d'emergència.

Sensibilitzar, informar i formar els professionals de l'organització, fent-los partícips de la nostra política ambiental, per tal que el compromís de respecte envers el mediambient estigui present en totes les nostres activitats.

Fer partícips les persones usuàries de la nostra política ambiental, per tal que facin un ús responsable de les nostres instal·lacions i serveis assistencials.

Aconseguir el compromís de les empreses proveïdores i subcontractades en l'aplicació de les nostres directrius ambientals.

Establir, revisar i avaluar anualment el compliment d'objectius i metes ambientals, per tal d'impulsar línies de millora contínua en la gestió ambiental de l'Hospital, que permetin assolir un alt grau de qualitat, sempre que sigui possible, fins i tot superior al normatiu.

Campanyes de conscienciació

Per tal de conscienciar professionals i usuaris, l'Hospital ha realitzat diferents 
campanyes de conscienciació per la classificació de residus, per promoure l'ús responsable i l'estalvi de paperl'Hospital i per fomentar l'estalvi de llum i agua amb gestos tan quotidians com tancar els llums o les aixetes quan s'abandoni un espai. Aquests cartells els podeu 
veure arreu del recinte hospitalari.
 

Contacte

Per a qualsevol consulta o aportació que vulgueu fer sobre aquest o qualsevol altre tema relacionat amb la gestió mediambiental podeu contactar a l'adreça gestiomediambiental@vhebron.net.

 

Enllaços d'interès

Gestió mediambiental de l'ICS

Gencat. És mediambient

 

 

 

 

 

Dia Mundial del Medi Ambient

Sostenibilitat